KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Özel Antalya Halk Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti. veri sorumlusu ŞİRKET olarak, 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanununa” ise KVKK olarak anılacaktır.

İşbu aydınlatma metni KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin elde edilmesi sırasında; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizi toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile yine ilgili kanunun 11. maddesinde sayılan haklarınız konusunda ŞİRKET tarafından, ilgili kişi olarak tarafınıza aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirirken sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Veri sorumlusu ŞİRKET tarafından, kişisel verileriniz aşağıda açıklanan şartlar çerçevesinde toplanacak, işlenecek, saklanacak, veride değişiklik olması halinde güncellenecek, mevzuata aykırı olmamak kaydı ile kanun metninde sayılı durumlarda üçüncü kişilere aktarılabilecek ve sınıflandırılabilecektir. Aydınlatma Metni’nde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” inizi de kapsamaktadır.

 1. İLGİLİ KİŞİ OLARAK TARAFINIZDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Talep edilen kişisel verileriniz hizmet verme koşuluna dayandırılmamaktadır.

Muayene Veya Tedavi Olacak Hastalar İçin;

i) Kimlik Bilgileriniz:

Türk vatandaşı olmanız halinde;

1.Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numarasınız, Cinsiyetiniz, Doğum Tarihiniz, Kimlik numaranız

Türk vatandaşı olmamanız halinde;

2.Adınız, Soyadınız, Uyruğunuz, Geçici Kimlik Numaranız veya Pasaport Numarasınız, Cinsiyetiniz, Doğum Tarihiniz,

ii) İletişim Bilgileriniz:

3.Türkiye’de bulunan adresiniz

4.GSM Numarasınız, E-Posta Adresiniz,

(YUKARIDA MADDE 1-2-3-4 DE SAYILAN VERİLERİNİZ KVKK madde 5/1’e GÖRE AÇIK RIZA VERMENİZ DURUMUNDA İŞLENMEKTEDİR.)

iii) Muayene ve Tedavi sırasında Elde Edilen Test/Tahlil Sonuçlarınız;

5.Muayene ve tedavi süresince ŞİRKET bünyesinde oluşturulan hasta takip dosyanızda sürecin takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız ,diş Röntgeniniz, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz, geçirdiğiniz rahatsızlıklar, kalıcı rahatsızlıklarınız, kan grubunuz, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verileriniz, (KVKK 6/3f tıbbi teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.)

6.Ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz,

7.Özel sağlık sigortası ve SGK verileriniz,

8.Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortanıza ilişkin

verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

9.SGK tarafından finanse edilen hizmetler kapsamındaki Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

(YUKARIDA MADDE 5-6-7-8-9 DA SAYILAN VERİLERİNİZ KVKK 5/Ç HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA İŞLENMEKTEDİR..)

10.ŞİRKET adına açılmış olan web sitesi, sosyal medya hesaplarına yapmış olduğunuz yorumlarınız, verdiğiniz yanıtlar ve yapmış olduğunuz değerlendirilmeler. (KVKK 6/D DE SAYILAN İLGİLİ KİŞİNİN KENDİSİ TARAFINDAN ALENİLEŞTİRİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE İŞLENMEKTEDİR.)

11.ŞİRKET bünyesinde gerçekleştirilen muayene ve tedavi süreçlerinize ilişkin ziyaretleriniz sırasında alınan kapalı devre kamera görüntüleriniz (Hastanemiz bünyesinde bulunan her kameranın alt kısmında siz değerli hastalarımızın/ziyaretçilerimizin görebileceği şekilde sizi aydınlatma metinine yönlendirecek kare kod mevcuttur.)

12.ŞİRKET adına açılmış olan https://www.attelia.com.tr/ adlı web sitesinde doldurmuş olduğunuz formlarda ve anketlerde bizimle paylaşmış olduğunu kişisel verileriniz, konum bilgileriniz.

Ziyaretçiler İçin;

13.Hastaya yakınlık dereceniz,

14.ŞİRKET’i ziyaretleriniz sırasında alınan kapalı devre kamera görüntüleriniz (ŞİRKET bünyesinde bulunan her kameranın alt kısmında siz değerli hastalarımızın/ziyaretçilerimizin görebileceği şekilde sizi aydınlatma metinlerine yönlendirecek ayrıca QR kodlar mevcuttur.)

Personeller Ve Hekimler İçin;

İş Başvurusu Sırasında Toplanan Veriler

15.Adınız, Soyadınız, Cinsiyetiniz,

16.Lisans ve Ön Lisans Eğitim Bilgileriniz,

17.Uzmanlık Alan Bilginiz

18.GSM Numarasınız, E-posta Adresiniz,

19.Yabancı Dil Bilgi Seviyeniz,

(YUKARIDA MADDE 11-12-13-14-15-16-17-18-19 DE SAYILAN VERİLERİNİZ KVKK madde 5/1’ E GÖRE AÇIK RIZA VERMENİZ DURUMUNDA İŞLENMEKTEDİR.)

Çalışan Personellerden ve Hekimlerden Toplanan Veriler

20.Adınız, Soyadınız, Cinsiyetiniz, T.C. Kimlik Numaranız, Kimliğiniz veya pasaport Fotokopiniz

21.Adresiniz

22.GSM Numaranız, E-posta Bilgileriniz,

23.Ücretin Yatırılacağı Banka Hesap Numaranız/IBAN Numaranız (Finansal Veriler),

24.Mesleği Yapmanıza Engel Halinizin Olmadığını Gösterir Sağlık Kurulu Raporunuz

25.Uzmanlık Alan Bilgileriniz (YUKARIDA SAYILAN MADDE 20-21-22-23-24-24-25 KVKK 6/Ç YUKARIDAKİ SAYILAN VERİLER HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA İŞLENMEKTEDİR)

2. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

 • Kvkk madde 5/1 açık rıza vermeniz durumunda işlenmektedir.
 • Kvkk madde 5/1ç hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir
 • Kvkk madde 5/1d ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması amacıyla işlenmektedir.
 • ŞİRKET’e iş başvurusu yapmanız halinde işe alım sırasında ve devamında; deneyimin, bilgi ve becerilerin aranan kriterlere uygunluğunun denetlenmesi,
 • ŞİRKET çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • ŞİRKET demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
 • Taraflar arasında imzalanan sözleşmelerin icrası ve imzalayan tarafların yetki kontrollerinin sağlanması, ŞİRKET prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması, ticari iş güvenliğinin sağlanması ve temini,
 • ŞİRKET tarafından ziyaretçilerden hastalardan, personellerden, hekimlerden ve ŞİRKET’in iş ilişkisi içerisinde olduğu iş ortaklarından topladığı verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması,
 • ŞİRKET bünyesinde çalışan personeller ve hekimler için yetenek - kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • ŞİRKET tarafından ziyaretçi ve hasta kayıtlarının oluşturulması, takibi, bunun yanında şirket yerleşkesinin disiplininin, güvenliğinin ve denetimlerinin sağlanması
 • Kamu güvenliğinin gerektirdiği durumlarda; talep halinde mevzuat gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi,
 • Hizmetin sağlanmasının veya işçi – işveren ilişkisi gibi başkaca bir iş ilişkisinin zorunlu kıldığı ölçüde anlaşmalı olunan tüzel kişilikler nezdinde taraflar lehine yapılması zorunlu iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Şirket nezdindeki gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla,
 • İnsan kaynakları yönetiminin sağlanması,
 • Ticari kararların verilebilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması,
 • Şirket Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması, amacıyla işlenmektedir.

Amaçları ile tamamen ya da kısmen otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenebilir.

3.Kişisel Verilerinizin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri, 6698 Sayılı KVKK’nın 8. ve 9. Maddeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, yukarıda 2. maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda;

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
 • Özel sigorta şirketleri
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Adli makamlar (Mahkemeler ve İcra Daireleri),
 • ŞİRKET’in tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğu yurt içinde bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
 • Açıkça yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
 • ŞİRKET’in çalışmakta olduğu avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığı üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • ŞİRKET’in hizmetlerinden faydalandığı veya işbirliği içerisinde olduğu tedarikçilerine,
 • Kişisel verilerin saklanması konusunda yurt içinde sunucuları bulunan bulut hizmeti sağlayıcıları,

ile paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir. YURTDIŞINA VERİ AKTARIMI YAPILMAMAKTADIR.

4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olmak şartıyla, tamamen ya da kısmen otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elektronik veya fiziki ortamlarda toplanmaktadır

Madde 1’de detaylıca belirtilen kişisel verilerinizin toplanmasının ve işlenmesinin hukuki sebebi;

 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu, 4537 Sayılı İş Kanunu,
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve Sair Yasal Mevzuat Hükümleridir

5.Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız

KVKK’nın “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesine ve T. C. Anayasası’nın “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20. maddesinin 07/05/2010 tarihli ek fıkrası uyarınca, ilgili kişi olarak ŞİRKET’e başvurunuz halinde;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK’nın 11. maddesinin (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip bulunmaktasınız.

6.Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak ŞİRKET’e Başvuru Yapmanız

Kişisel veri sahibi (İlgili Kişi) olarak ŞİRKET’e yapacağınız başvurulara, ŞİRKET tarafından 30 gün içerisinde olmak kaydıyla, gerekçeli olarak tarafınıza olumlu ya da olumsuz cevap verilecektir. Taraflarca yapılacak olan başvurular kural olarak ücretsiz olmakla birlikte, işlemin maliyet gerektirmesi halinde ise ŞİRKET maliyeti isteme haklını saklı tutar.

Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı, Çam Plaza No:19/B 07300 Muratpaşa/ANTALYA adresine bizzat teslim edebilir,

[email protected] adresimiz güvenli elektronik imzalı , mobil imzalı olarak, veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresimiz olan [email protected] ‘ye gönderebilir.

Ve https://www.attelia.com.tr/ adresinden BİZE ULAŞIN bölümünden bize iletebilirsiniz.

7.ŞİRKET Bilgileri (Veri Sorumlusu)

Şirketin İsmi : Özel Antalya Halk Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti.

İletişim Bilgileri

Adres : Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı, Çam Plaza No:19/B 07300

Muratpaşa/ANTALYA

Telefon : 0530 979 46 42-43 / 0541 312 50 24

: 0090 0242 312 50 24

KEP Adresi : [email protected]

MAİL Adresi: [email protected]

Web Adresi : https://www.attelia.com.tr/

TEMSİLCİ : Uzm. Dr. Tevfik YAVUZ – Protez Uzm. – (T.C. No: 44602605478)

Detaylı bilgi için ŞİRKET ile iletişime geçebilirsiniz.

Adı Soyadı :_______________________________İmza:_________Tarih:_______________

“Okuduğumu anladım” yazınız: _____________________________________________________

18 yaşını bitirmemiş hasta için hastaya yakınlık dereceniz nedir?__________________________

Hasta Yakını Adı Soyadı :_______________________________İmza :_________Tarih:________

“Okuduğumu anladım” yazınız: _____________________________________________________

TERCÜMAN

Adı Soyadı:_________________________________İmza:_______________Tarih:_____________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Tarafıma hasta/hasta yakını tarafından tercüme ettiğim tüm bilgilerin anlaşıldığı söylenmiştir.

(Formun 1 sureti gereği tarafınıza verilecektir.).


EXPLANATION TEXT FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Özel Antalya Halk Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şt. Shall be hereinafter referred to as the COMPANY, and the “Law on the Protection of Personal Data” shall be referred to as KVKK.

This explanation text is prepared within the framework of article 10 of KVKK “Obligation of Data Controller to Inform”. During the collection of your personal data, it is prepared in order to inform you in the most transparent manner as to what purposes your data shall be processed, to whom and for what purposes your processed data may be transferred, about the method of collecting your personal data and the legal reasons as well as about your rights specified in article 11 of the relevant law when we are fulfilling our obligation to inform as the COMPANY.

By the data controller COMPANY, your personal data shall be collected, processed, stored, updated in case of any change in data, transferred to third persons in cases specified in the law provided that it does not violate the legislation, and classified within the scope of the conditions specified below. . The explanations provided for your “Personal Data” in the Explanation Text covers your “Sensitive Personal Data” as well.

1.PERSONAL DATA COLLECTED FROM YOUR AS THE DATA SUBJECT

Your personel data requested from you rely on the condition of providing service.

For Patients Who are to be Examined or Treated:

i) Your Identity Information:

In case you are a Turkish citizen; 1. Your name, Surname, R.o.T. ID Number, Gender, Date of Birth, Identity Card Number

In case you are not a Turkish citizen;

2.Your name, Surname, Nationality, Temporary Identity Number or Passport Number, Gender, Date of Birth

ii) Your Contact Information:

3.Your address in Turkey.

4 . Your GSM Number, E-Mail Address

(YOUR DATA IN ARTICLES 1-2-3-4 ABOVE ARE PROCESSED IN CASE YOU SHARE EXPRESS CONSENT ACCORDING TO article 5/1 of KVKK.)

iii) Your Test Results Obtained During Examination and Treatment;

5.Your laboratory and imaging results, dental x-ray, test results, examination data, prescription details, your previous illnesses, your permanent diseases, blood type, your health data obtained during the medical diagnosis, treatment and during the conduction of care services you present for the purpose of monitoring the process in your patient tracing file created within the COMPANY during your examination and treatment are processed for the purpose of conducting medical diagnosis, treatment, and care services KVKK 6/3f.

6.Your financial data such as payment and invoicing,

7.Your private health insurance and SSI data,

8.For the purpose of planning and financing of health services, your data related to

your private health insurance and Social Security Institution data,

9.Your Social Security Institution data within the scope of the services financed by SSI,

(YOUR DATA IN ARTICLES 5-6-7-8-9 ABOVE ARE PROCESSED FOR THE PURPOSE OF THE FULLFILLMENT OF KVKK 5/Ç LEGAL OBLIGATION).

10.Your comments, responses, and evaluations on the website and social media accounts opened for the name of the COMPANY. (THESE ARE PROCESSED AS THESE DATA ARE PUBLICIZED BY THE DATA SUBJECT AS SPECIFIED IN KVKK 6/D)

11.Your closed circuit camera records taken during your visits for your examination and treatment processed performed within the COMPANY (Under each camera within our hospital, there is an explanation text where you, dear patients/visitors, can easily see).

12.Your personal data and location detals in the forms and questionnaires you have filled in the website https://www.attelia.com.tr/ of the COMPANY.

For the visitors;

13.Your degree of relation to the patient,

14.Your closed circuit camera records and voice records taken during your visits to the COMPANY (Under each camera within the COMPANY, there are QR codes which you, dear patients/visitors, can easily see, which will lead an explanation text).

For Personnel and Doctors;

Data Collected During Job Application

15.Your name, Surname, Gender,

16.Graduate and Associate Educational Information,

17.Specialty Field Information

18.GSM Number, E-Mail Address

19.Foreign Language Knowledge Level

(YOUR DATA IN ARTICLES 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 ABOVE ARE PROCESSED IN CASE YOU SHARE EXPRESS CONSENT ACCORDING TO article 5/1 of KVKK.)

iv) Data Collected From Employed Personnel and Doctors

20.Your name, Surname, Gender, R.o.T. Identiy Number, Identity or Passport Photocopy

21.Your Address,

22.GSM Number, E-Mail Address

23.Bank Account Number/IBAN Number To Which Your Wage is Deposited (Financial Data),

24.Health Board Report Indicating There Is No Obstacle for You to Perform Your Profession

25.Specialty Field Information (DATA IN ARTICLES 23-24-25-26-27-28 ABOVE ARE PROCESSED FOR THE FULFILLMENT OF LEGAL OBLIGATION SPECIFIED ON KVKK 6/Ç).

2.For What Purposes Your Personal Data Is Processed

 • Processed if you give express consent within the scope of KVKK article 5/1
 • Processed in order to fulfill the legal obligation within the scope of KVKK article 5/1ç.
 • Processed if the data are publicized by the data subject within the scope of KVKK article 5/1d.
 • In case you make a job application to the COMPANY, your data are processed during and following the recruitment, checking the compliance of experience, knowledge and skills with the sought criteria,
 • For the fulfillment of obligations of the COMPANY employees arising out of employment contract and/or legislation,
 • Ensuring the security of COMPANY fixtures and/or resources,
 • Execution of the contracts signed between the parties and providing the authority control of the signing parties, planning of commercial and/or business strategies in accordance with COMPANY procedures and/or relevant legislation, ensuring and provision of commercial job security,
 • Ensuring the accuracy and actuality of the data collected by the COMPANY from the patients, personnel, doctors and the partners of the COMPANY with a business relation,
 • Planning and execution of skill - career development activities of personnel and doctors employed within the COMPANY,
 • Creation of visitor and patient records, tracing the same, as well as ensuring the discipline, security and checks in the company campus,
 • In cases required by public safety; informing authorized public institutions and organizations upon request,
 • Performance of required transactions and businesses for the benefit of the parties before the contractual legal persons to the extent required by the provision of service or employee - employer relation or any other business relation,
 • For the purpose of the conduction of necessary opreation activities within the company,
 • Ensuring the human resources management,
 • Taking the necessary steps in making commercial decisions, implementation and performance of the same,
 • Planning and management of the internal operation of the institution by the company management,
 • Analyzing for the purpose of the improvement of health services by quality, patience experience, and information systems departments.

For these purposes, the data may be automatically processed as a whole or in part, or may also be processed in ways which are not automatic on the condition that it is part of a data record system.

3.For What Purposes Your Data is Transferred to Whom

Within the framework of Health Services Fundamental Law numbered 3359, Decree Law Concerning the Organization and Duties of the Ministry of Health and Affiliates, Private Hospitals Regulation, Regulation on the Processing of Personal Health Data and the Protection of Privacy, regulations of the Ministry of Health, articles 8 and 9 of KVKK numbered 5598 and the provisions of other relevant legislation, in line with the purposes specified in article 2 above; your personal data may be shared with and transferred to

 • Ministry of Health, and its affiliated institutions and family physician centers,
 • Private insurance companies,
 • Social Security Institution,
 • Directorate General of Security and other law enforcement,
 • General Directorate of the Census,
 • Turkish Pharmacists' Association,
 • Judicial authorities (Courts and Enforcement Offices),
 • Laboratories, medical centers, ambulance, medical device and health service providing institutions within the domestic borders with which the COMPANY is in cooperation for medical diagnosis and treatment,
 • Medical institution where the patient is transferred or has applied himself/herself,
 • Your legal representatives whom you have expressly authorized,
 • Third persons from whom the COMPANY receives consultancy including the attorneys, tax consultants, and auditors,
 • Regulatory and supervisory institutions and official bodies,
 • Suppliers from whom the COMPANY benefits from the services and with whom the COMPANY is in cooperation,
 • Cloud service providers who have servers within the domestic borders for the storage of personal data,

DATA IS NOT TRANSFERRED ABROAD.

4.Collection Methods and Legal Causes of Personal Data

Provided that it is in accordance with articles 5 and 6 of KVKK, your personal data may be automatically collected as a whole or in part, or may also be collected in ways which are not automatic on the condition that it is part of a data record system in electronic or physical environments.

The legal causes for the collection and processing of your personal data, which is specified in detail in Article 1 are as follows:

 • Private Hospitals Regulation,
 • Regulation on the Processing of Personal Health Data and the Protection of Privacy,
 • Health Services Fundamental Law numbered 3359,
 • Decree Law Concerning the Organization and Duties of the Ministry of Health and Affiliates numbered 663,
 • Regulations of the Ministry of Health, Turkish Code of Obligations numbered 6998,
 • Enforcement and Bankruptcy Law numbered 2004, Labor Law numbered 4537,
 • Social Securities and General Health Insurance Law numbered 5510,
 • Turkish Commercial Code numbered 6102,
 • Turkish Penal Code numbered 5237 and other legislative provisions.

5.Your Rights as the Data Subject

As per article 11 of KVKK “Rights of Data Subjects” and as per the additional paragraph of article 20 of the Constitution of the Republic of Turkey “Privacy of Private Life” dated 07.05.2010, in case you apply the company as the Data Subject you have the rights;

 • to learn whether his/her personal data are processed or not
 • to demand for information as to if your personal data have been processed,
 • to learn the purpose of the processing of your personal data and whether these personal

data are used in compliance with the purpose

 • to know the third parties to whom your personal data are transferred in country or abroad,
 • to request the rectification of the incomplete or inaccurate data, if any,
 • to request the erasure or destruction of your personal data under the conditions referred to in Article 7 of KVKK,
 • to request reporting of the operations carried out pursuant to sub-paragraphs (f), (d) and (e) of KVKK to third parties to whom your personal data have been transferred,
 • to object to the occurrence of a result against the person yourself by analyzing the data processed solely through automated systems,
 • to claim compensation for the damage arising from the unlawful processing of his/her personal data.

6.Your Application to the COMPANY as the Data Subject

For your applications to the COMPANY as the Data Subject, the COMPANY shall provide positive or negative response with justification within 30 days. As a rule, the applications to be made by parties are free, and in case the transaction requires a cost, the COMPANY reserves the right to demand the cost.

You may deliver it by hand to our address Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı, Çam Plaza No:19/B 07300 Muratpaşa/ANTALYA,

send it to [email protected] via e-mail with secure electronic signature, mobile signature or with your e-mail address [email protected] recorded in our system.

And you may transmit it on CONTACT US section at the address https://www.attelia.com.tr/.

7.COMPANY Information (Data Controller)

Company Name : Özel Antalya Halk Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti.

Contact Information

Address : Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı, Çam Plaza No:19/B 07300

Muratpaşa/ANTALYA

Telephone : 0530 979 46 42-43 / 0541 312 50 24

: 0090 0242 312 50 24

KEP Address : [email protected]

Mail Address : [email protected]

Web Address : https://www.attelia.com.tr/

REPRESENTATIVE : Specialist Dr. Tevfik YAVUZ - Prosthodontist - (R.o.T. ID No: 44602605478)

You may contact the COMPANY for detailed information.

Patient Name Surname :_______________________________Signature:_________Date:_______________

Write “I have understood what I read”: _____________________________________________________

What is your degree of relation to the patient under 18 years old?

Patient Relative Name Surname :_______________________________Signature:_________Date:_______________

Write “I have understood what I read”: _____________________________________________________

TRANSLATOR

Name Surname :_______________________________Signature:_________Date:_______________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

I am told by the patient/patient relative that all the information I have translated has been understood.

(1 copy of the form shall be given to you accordingly.).